Skip to main content

Energirenovering med SmartFront-metoden

Tillsammans med SmartFront erbjuder vi en komplett energikartläggning och utredning för att undersöka fastighetens olika möjligheter till förbättringar och modernisering. Bristfällig ventilation, läckande fönster, dålig fasad och hög energiförbrukning är mycket vanlig, framför allt i fastigheter som byggdes under miljonprogrammen och i flerbostadshus som byggdes innan 1980.

I arbetet med att göra energikartläggningen genomför vi omfattande energiberäkningar för investeringar och ombyggnationer. Det inkluderar U-värdesberäkningar, livscykelkostnadsberäkningar (LCC), återbetalningskalkyler samt transmissionsberäkningar. Baserat på energikartläggningen utvecklar vi flera olika förslag på lösningar, allt ifrån enkla åtgärder till nyckelfärdiga patenterade totalentreprenader. Dessa omfattar uppgraderingar av fasad, fönster, isolering och inkluderar även energieffektiv ventilation som skapar en förstklassig inomhusmiljö. Allt detta kan genomföras utan att hyresgästerna behöver flytta ut.

Fördelar:

• En patenterad och välbeprövad metod, med goda resultat över hela landet.

• Montering sker på utsidan av fasaden.

• Minimal störning för hyresgästerna.

• Mekanisk ventilation med värmeåtervinning tillförs lägenheterna.

• Bättre inomhusklimat med stabil temperatur och minskade trafikljud och utvändigt buller.

• Ingen lägenhetsyta försvinner. Ingen hyressänkning pga att bostadsyta försvinner.

• Förbättrad luftkvalité och minskad radon.

• Kraftig sänkning av driftskostnaderna.

Genomförandeprocessen

Genomförande- processen

Energiutredning samt åtgärdsförslag

Vi utför en noggrann energiutredning och skapar åtgärdsförslag baserat på kundens ambitioner och mål för fastigheten. Vi grundar vår offert på dessa insikter.

Ritningar, bygglovshandlingar samt genomförande av kontrakterade åtgärder

Vi tar fram detaljerade ritningar och bygglovshandlingar och genomför de överenskomna åtgärderna.

Kontroll, utbildning och uppföljning efter 12 månader

Efter avslutad renovering genomför vi kontroller för att säkerställa att fastigheten uppfyller de nya energikraven. Vi erbjuder också utbildning för att säkerställa korrekt användning av de nya systemen. Efter 12 månader genomför vi uppföljning för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

En patenterad och välbeprövad metod för energirenovering

Bättre inomhusklimat

Med metoden blir inomhustemperaturen mindre känslig vid plötsliga förändringar i utomhustemperaturen. Metoden ger ett högre luftflöde och renare luft. Tilläggsisoleringen ger en sammanhängande tätning av fasaden som dämpar trafikoljud och buller utifrån.

Minimal störning för de boende

Praktiskt taget nästan allt arbete med metoden sker från utsidan. Det innebär minimal störning för hyresgästerna och kanske det viktigaste av allt – hyresgästerna kan bo kvar i sin lägenhet under tiden som arbetet utförs. Varje fastighetsägare är medveten om svårigheterna och kostnaderna som evakueringsboende medför.

Framtidssäkra fastigheten och fastighetens värde

Metoden kan mer än halvera energiförbrukningen samtidigt som hela fastighetens klimatskärm blir uppgraderad. Det gör att er fastighet minskar driftkostnaderna, möter upp de nya energikraven samt gör att inga ytterligare investeringar behöver göras på fastighetens klimatskärm under kommande 30–40 år. Metoden är en trygg investering som ökar värdet på fastigheten.

Minskad negativ miljöpåverkan

En fastighet byggd på femtiotalet har normalt en energiklass F. Med metoden kan vi flytta upp energiklassningen till A eller B. Vid 1 000 kvm energirenovering minskar vi koldioxidutsläpp med ca 11 000 kg. Det innebär att vi kan spara den negativa miljöpåverkan med 11 kg per energirenoverad kvadratmeter.